torsdag 16. februar 2017

Fagfornyelse og ny læreplan

I forbindelse med signaler fra KD om fagfornyelse ønsker Norsk fysikklærerforening å være i forkant av prosessen. I den forbindelse vil vi gjerne høre medlemmenes meninger.

Det er tydelige signaler om dybdelæring og progresjon. Det betyr at noen temaer må ut av dagens læreplan i fysikk, og enda flere må ut dersom noe nytt skal inn. Hvis du ønsker å bidra med synspunkter til den nye læreplanen - send epost til leder av Fysikklærerforeningen:
morten.trudeng@asker.vgs.no

Innspillene blir behandlet av en læreplangruppe oppnevnt av styret i Fysikklærerforeningen. Læreplangruppen har fått i oppdrag å utarbeide et forslag til ny læreplan. Dette forslaget skal behandles av Fysikklærerforeningens styre og danner grunnlag for styrets videre prosess med  Utdanningsdirektoratet.


Dokumenter som er relevante i arbeid med nye læreplaner i fysikk:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/
http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-fornye-fagene/id2537895/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=Utdanning-07.02.2017
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-fagfornyelsen/id2537794/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar